Bezwaar maken of melden gewijzigde omstandigheden

Wat moet u doen als uw aanvraag voor indemniteitsgarantie geweigerd wordt of als er na verlening van de garantie sprake is van gewijzigde feiten of omstandigheden die relevant zijn voor die verlening?

Bezwaar

Mocht u bezwaar hebben tegen het besluit dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.

Melden relevante wijzigingen

Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de periode tussen het verlenen van indemniteitsgarantie en de aanvang van de tijdelijke tentoonstelling. Denk bijvoorbeeld aan een vermindering van het aantal bruiklenen. Zijn de wijzigingen relevant voor het verstrekken van de indemniteitsgarantie? Dan is de aanvrager verplicht dergelijke wijzigingen uiterlijk 10 weken voor de start van de tijdelijke tentoonstelling te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarbij wordt voor zover dat aan de orde is de gewijzigde bruikleenlijst overlegd. Bij belangrijke verschillen kan het indemniteitsbedrag naar beneden worden bijgesteld.