Aandachtspunten bij indemniteit

Opvragen documenten

Vanaf de aanvraag tot en met het einde van de indemniteitsperiode kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), of door de RCE ingeschakelde deskundigen, documenten over de veiligheid en beveiliging opvragen (zie Kaders indemniteitsregeling). Ook kan de RCE een beoordeling van de staat van de voorwerpen opvragen.

Vermelding in de catalogus

Als de tijdelijke tentoonstelling een catalogus heeft, stellen we het zeer op prijs als u de subsidieverlening hierin vermeld. De standaard formulering hiervoor is als volgt: 

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW vanwege het toekennen van indemniteit. 

Graag ontvangt de Rijksdienst een exemplaar van de tentoonstellingscatalogus voor het indemniteitsarchief.

Melden schade of verlies

Bij verlies of schade meldt de instelling die indemniteitsgarantie heeft ontvangen dit zo spoedig mogelijk bij de RCE.

De instelling zendt een beschrijving van de aard, omvang en oorzaak van het verlies of de schade, en een overzicht met een door een verzekeraar opgestelde berekening van de geleden schade. Op verzoek van de RCE overlegt de instelling een nadere onderbouwing van de berekening van de schade.

Beëindiging indemniteit

Doet zich geen verlies of schade voor, dan vervalt de indemniteitsverklaring 6 weken na afloop van de periode vanzelf. Hiervoor is geen actie van de instelling of de minister van OCW nodig.