Aandachtspunten bij indemniteit

Opvragen documenten

Vanaf de aanvraag tot en met het einde van de indemniteitsperiode kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), of door de RCE ingeschakelde deskundigen, documenten over de veiligheid en beveiliging opvragen (zie Kaders indemniteitsregeling). Ook kan de RCE een beoordeling van de staat van de voorwerpen opvragen.

Vermelding in de catalogus

We stellen het zeer op prijs als u de subsidieverlening en het logo van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de tentoonstellingscatalogus en ander drukwerk vermeldt. De standaard formulering hiervoor is als volgt:

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de rijksoverheid: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een indemniteitsgarantie toegekend.

The exhibition has been supported by the Dutch government: an indemnity grant has been provided by the Cultural Heritage Agency of the Netherlands on behalf of the Minister of Education, Culture and Science.

Het logo kunt u aanvragen via deze website.

Graag ontvangt de Rijksdienst drie exemplaren van de tentoonstellingscatalogus voor het (indemniteits)archief.

Melden schade of verlies

Bij verlies of schade meldt de instelling die indemniteitsgarantie heeft ontvangen dit zo spoedig mogelijk bij de RCE.

De instelling zendt een beschrijving van de aard, omvang en oorzaak van het verlies of de schade, en een overzicht met een door een verzekeraar opgestelde berekening van de geleden schade. Op verzoek van de RCE overlegt de instelling een nadere onderbouwing van de berekening van de schade.

Beëindiging indemniteit

Doet zich geen verlies of schade voor, dan vervalt de indemniteitsverklaring 6 weken na afloop van de periode vanzelf. Hiervoor is geen actie van de instelling of de minister van OCW nodig.