Kansen en beperkingen bij ratificatie Verdrag van Faro

Wat zijn de implicaties van het ondertekenen en mogelijk invoeren van het Verdrag van Faro door Nederland? Deze vraag kwam van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bureau DSP-groep onderzocht de kansen en beperkingen.

Hiervoor vergeleek het onderzoeksbureau landen waar het Verdrag al is ondertekend en ingevoerd. In het rapport zijn beleidsimplicaties in kaart gebracht en bestaande Faro-praktijken onderzocht. Op basis beschreven de onderzoekers de belangrijkste lessen.

Zij adviseren na onderzoek het Verdrag te ratificeren en te implementeren. Ook vinden zij het zinvol om, net zoals andere landen, keuzes te maken over waar de nadruk op zal komen te liggen bij de implementatie. Uit interviews tijdens het onderzoek bleken gesprekspartners vaak al zelf een focus te hebben aangebracht als het gaat over Faro. Het betreft dan vooral participatie en maatschappelijke meerwaarde, soms ook het recht op erfgoed in combinatie met inclusiviteit.

Colofon

Auteurs: Annelies van der Horst, Lotte Hopstaken en Paul van Soomeren, DSP Groep Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Februari 2021