Betrokken organisaties

Diverse instanties zijn betrokken bij de uitvoering van het teruggavebeleid van cultuurgoederen uit een koloniale context.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor het teruggavebeleid en de financiering ervan. Bij teruggave van objecten uit de rijkscollectie draagt het ministerie van OCW ook de kosten voor vervoer.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het Ministerie van OCW en voert wet- en regelgeving en beleid uit, geeft advies en ontwikkelt praktisch toepasbare kennis voor beheerders van erfgoed. Dit gebeurt in samenwerking met het erfgoedveld, verschillende ministeries, en een (inter)nationaal netwerk. De RCE zet in op kennisuitwisseling binnen en buiten Nederland. De RCE beheert een deel van de rijkscollectie en heeft expertise over koloniale collecties. Bij teruggave van objecten uit de rijkscollectie coördineert de RCE desgewenst de fysieke overdracht.

Commissie Koloniale Collecties

De onafhankelijke Commissie Koloniale Collecties adviseert de staatssecretaris Cultuur en Media over teruggaveverzoeken van cultuurgoederen die zijn weggenomen in koloniale context. De adviezen van deze commissie zijn openbaar na beslissing op die adviezen door de staatssecretaris.

Consortium Koloniale Collecties

Het Consortium Koloniale Collecties is een samenwerkingsverband van vijf organisaties met expertise op het gebied van koloniale collecties: Museum Bronbeek, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Rijksmuseum Amsterdam, Wereldmuseum en de RCE. Het consortium ondersteunt collectiebeherende instellingen bij herkomstonderzoek door kennis te delen, een vraagbaak te zijn en belanghebbenden een netwerk te bieden. Aanspreekpunt daarvoor is het ondersteunende Bureau Consortium Koloniale Collecties.

Groen logo met tekst Colonial Collections Consortium