Direct naar

Histland

Histland

Histland bevat gegevens over de ontginning van het Nederlandse landschap en laat zien hoe dit landschap aan verandering onderhevig is.

Het Nederlandse cultuurlandschap is rijk aan elementen en sporen die het resultaat zijn van ontginnings‐ en bewoningsgeschiedenis. Deze informatie is in Histland door middel van 45 landschapstypen in kaart gebracht. Histland (historisch landschappelijk informatiesysteem) maakt  het mogelijk om de mate van verandering van het landschap te zien door historische kaarten vanaf 1850 te vergelijken met de topografische kaart van omstreeks 1980. Histland legt relaties tussen het historische landschap van een specifieke plek, de processen die tot dat landschap hebben geleid, de huidige landschapsvormen en de mate waarin het landschap is gewijzigd.

Wat levert het op

Met behulp van Histland kunnen uitspraken worden gedaan over de cultuurhistorische waarde van een landschap. Ook kan aan de hand van Histland worden vastgesteld wat de impact voor het landschap is van ruimtelijke ingrepen zoals infrastructuur. Erfgoedprofessionals onder wie historisch-geografen raadplegen de kaart bij wetenschappelijk onderzoek.

Informatie tot 1980

Histland is gebaseerd op topografische kaarten van 1980 en sindsdien niet meer aangepast. Hiermee biedt Histland nog steeds waardevolle informatie over de ontginningsgeschiedenis van Nederland, maar ontwikkelingen vanaf 1980 zijn niet in de kaart verwerkt.

Gebruik van de kaart

Histland is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar als GIS-bestand. Histland is ook als view- en een downloadservice (WMS en WFS) beschikbaar via het Nationaal Georegister.

Zie voor meer informatie de rapportage over de opzet en achtergronden van Histland.

Door wie

Histland is ontwikkeld door Alterra op verzoek van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte (zie ook MKGR-atlas). Het bestand wordt nu door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheerd en ontsloten.