Procedure aanwijzing, afvoering en wijziging

In het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen worden alleen objecten opgenomen die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn én onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit. Hieronder leest u welke procedure wordt gevolgd bij aanwijzing of afvoering van cultuurgoederen, of bij wijziging van het aanwijzingsbesluit.

Ambtshalve besluit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kan ambtshalve besluiten om cultuurgoederen aan te wijzen als beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling, of af te voeren. Ook kan de minister het aanwijzingsbesluit ambtshalve wijzigen. Dit betekent dat de minister uit eigen beweging kan aanwijzen, wijzigen of afvoeren, zonder een voorafgaand verzoek. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bereidt het besluit van de minister voor.

Het ambtshalve aanwijzingsbesluit van de minister wordt door de RCE gezonden aan de belanghebbende, meestal is dat de eigenaar van het cultuurgoed of de verzameling. Is de eigenaar het niet eens met het besluit, dan kan er bezwaar aangetekend worden. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan de eigenaar eventueel nog in beroep gaan bij de rechter.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Visual in blauw en geeltinten met daarop de vraag: wat is de aanwijzingsprocedure voor beschermde cultuurgoederen? Weergegeven stappen zijn achtereenvolgens: 1. De RCE vraagt (namens de Minister van OCW) advies aan de Commissie Beschermde Cultuurgoederen; 2. De Commissie doet onderzoek en toetst het cultuurgoed aan de beschermingscriteria uit de Erfgoedwet; 3. De Commissie geeft advies aan de Minister; 4. Als de Minister een positief advies overneemt, dan is het cultuurgoed onderdeel van het register.
Beeld: RCE

Een voorstel indienen

Wanneer u zelf een voorstel wilt indienen tot aanwijzing of afvoering van een beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling, volg dan onderstaande procedure. Deze procedure geldt ook als u een wijziging in de aanwijzing aan wilt laten brengen. De RCE neemt alleen verzoeken in behandeling die voldoen aan de wettelijke criteria.

U kunt uw voorstel per brief indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U stuurt uw brief naar:

De minister van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

In uw brief vermeldt u:

  1. om welk cultuurgoed het gaat (minimaal titel, vervaardiger en een omschrijving)
  2. of u de eigenaar bent van het cultuurgoed
  3. indien u niet de eigenaar bent, wat uw belang is bij aanwijzing of afvoering of wijziging
  4. indien van toepassing: of u de vervaardiger van het cultuurgoed bent of de erfgenaam van de vervaardiger
  5. hoe lang het cultuurgoed al in Nederland is
  6. de verblijfplaats van het cultuurgoed
  7. de motivering om het cultuurgoed aan te wijzen of af te voeren of een wijziging door te voeren

Wanneer u niet de eigenaar bent en het cultuurgoed is minder dan vijf jaar in Nederland of wanneer punt 4 van toepassing is, is toestemming van de eigenaar vereist.

Als voldaan is aan bovenstaande elementen dan stuurt de RCE uw voorstel aan een onafhankelijke adviescommissie. Na afronding van het advies stuurt de commissie dit naar de RCE, die vervolgens marginaal toetst of de commissie zich aan de kaders van het beleid heeft gehouden.

De minister van OCW neemt uiteindelijk het formele aanwijzings- of afvoerbesluit. Dit besluit wordt gezonden aan de belanghebbende, meestal is dat de eigenaar van het cultuurgoed of de verzameling. 

Is de eigenaar het niet eens met het besluit van de minister, dan kan er bezwaar aangetekend worden. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan de eigenaar eventueel nog in beroep gaan bij de rechter.