Beschermde cultuurgoederen

Diverse voorwerpen en verzamelingen in Nederland zijn van particuliere eigenaren. Als deze voorwerpen van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, wil de Erfgoedwet voorkomen dat ze verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Ze krijgen dan een beschermde status en worden opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen.

Register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze vervangt de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc), die daar met enkele wijzigingen in is opgenomen. De Erfgoedwet bepaalt onder andere dat de voorwerpen en verzamelingen die in het register van beschermde cultuurgoederen staan, in Nederland moeten blijven en alleen met toestemming van de minister van OCW naar het buitenland mogen.

In het register staan alleen voorwerpen die eigendom zijn van particulieren en private rechtspersonen. Denk hierbij aan verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen. In de meeste gevallen geldt bescherming door de Erfgoedwet van een afzonderlijk voorwerp, maar in het register staan ook hele verzamelingen. Het gaat hierbij niet alleen om beeldende kunst en kunstnijverheid. Ook voorwerpen die belangrijk zijn voor de vaderlandse geschiedenis of de wetenschapsgeschiedenis komen voor bescherming in aanmerking.

Het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen is digitaal te raadplegen via de website Collectie Nederland. Uit privacy overwegingen en uit oogpunt van veiligheidszorg is het overzicht geanonimiseerd.

In dit onderwerp

Op de pagina's binnen dit webonderwerp (zie grijze menubalk) vindt u meer informatie over de plaatsing van de voorwerpen in het register, de rechten en plichten van de eigenaar en tips voor behoud en beheer van de voorwerpen.