Vernieuwde kaart aardkundig erfgoed online

Het kabinet heeft besloten dat water en bodem sturend zijn bij beslissingen die we maken over de inrichting van Nederland. Daar horen afspraken en keuzes bij, zoals bijvoorbeeld om de bodem minder te bedekken. Denk aan minder stenen in de stad. Minder bodemafdekking zorgt voor een gezondere bodem, betere omgang met hitte en minder wateroverlast.

Om erfgoed een plek te kunnen geven bij deze veranderingen is het ook nodig dat we weten waar dat erfgoed in en rond de bodem zich bevindt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de kaart met aardkundig erfgoed vernieuwd. Op de kaart zijn gebieden te zien die als aardkundig waardevol zijn aangemerkt (aardkundige waarden). Het gaat hierbij om kenmerkende landvormen, bodems, of een typische geologie.

Verbonden met landschap

Aardkundig erfgoed is onlosmakelijk verbonden met het landschap. Het vertelt het verhaal achter de natuurlijke vorming van het land in samenspel met de mens. Het reliƫf en de waterhuishouding van de bodem zijn bijvoorbeeld altijd sterk bepalend geweest voor locatiekeuze van bewoning, en voor de inrichting en het gebruik van het landschap. Begrip en zichtbaarheid van aardkundig erfgoed is daarom essentieel om ook nu en in de toekomst water en bodem weer leidend te laten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Bestaande datasets zijn overzichtelijk samengebracht. Er is een nationaal overzicht te zien van aardkundig waardevolle gebieden uit 2006, voor een groot deel van deze gebieden is ook een beschrijving beschikbaar. Daarnaast worden de kaarten die de provincies aanbieden over dit onderwerp getoond.

Meer aandacht voor aardkundig erfgoed

Het doel van de kaart Aardkundig erfgoed is om beleidsmakers, erfgoedprofessionals en landschapsarchitecten te informeren over aardkundig erfgoed in hun plangebied. De kaart leent zich ook goed voor educatieve doeleinden. In 2023 wordt veel aandacht besteed aan aardkundig erfgoed, onder andere met een landelijk symposium in het najaar.