Internetconsultatie wijzigingsbesluit erfgoedwet archeologie gestart

Maandag 20 december is de internetconsultatie Wijziging Besluit Erfgoedwet Archeologie van start gegaan. Tot 1 februari 2022 is het mogelijk om te reageren op wijzigingen in het Besluit Erfgoedwet archeologie. De aanpassingen zijn relevant voor vrijwilligers en professionals die te maken hebben met archeologisch onderzoek en opgravingen in Nederland.

Archeologische opgraving

Als je in Nederland een archeologische opgraving wil doen, dien je over een certificaat te beschikken. Dit volgt uit de Erfgoedwet zoals die in 2016 is gaan gelden. Al eerder werden in het Besluit Erfgoedwet archeologie vier uitzonderingen hierop neergelegd. Dit wijzigingsbesluit voegt daar drie uitzonderingen aan toe.

Wat wordt er gewijzigd?

De eerste wijziging betreft een ontheffingsmogelijkheid voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie om kleine onderzoekshandelingen te verrichten. Hiermee wordt het mogelijk voor vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de archeologische monumentenzorg. Ook wordt het draagvlak voor een zorgvuldige en respectvolle omgang met cultureel erfgoed onder water vergroot.

De tweede wijziging betreft een vrijstelling voor archeologische bedrijven om archeologisch onderzoek te doen dat nodig is om een certificaat te kunnen krijgen. Hiermee wordt het toetreden tot de archeologische markt voor nieuwe organisaties mogelijk. Dit draagt bij aan een goede werking van het certificeringsstelsel in de archeologie.

De derde wijziging gaat om het toevoegen van een voorwaardelijke uitzondering op het opgravingsverbod voor opgravingen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie, zoals het bergen van vliegtuigen, het opgraven van stoffelijke resten van WOII slachtoffers en het ruimen van niet gesprongen explosieven.

Vervolg

Dit wijzigingsvoorstel is in samenspraak met betrokkenen uit het archeologisch veld opgesteld. In het uiteindelijke voorstel zal worden toegelicht wat met de reacties op deze internetconsultatie is gedaan.

De procedure voor het aanvragen van de ontheffing voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie en het waarderingsprotocol voor vliegtuigbergingen zijn geen onderdeel van dit wijzigingsbesluit. Deze worden separaat opgesteld, eveneens in samenspraak met betrokkenen.