RAM 2: In het spoor van de Tweede Bergambachtleiding

De archeologische begeleiding van de Tweede Bergambachtleiding (een rivierwatertransportleiding van Bergambacht naar het waterwingebied bij Wassenaar en Katwijk) heeft veel nieuwe archeologische informatie opgeleverd. In dit rapport wordt beschreven wat de werkwijze is geweest tijdens de archeologische begeleiding en hoe de samenwerking verliep tussen de verschillende partijen.

Kustgebied met archeologische waarde

Dit kustgebied wordt sinds de prehistorie bewoond en veel van de resten van de vroegere bewoning bevindt zich nog onaangetast onder het oppervlak. Bij eerder archeologisch onderzoek zijn hier sporen aangetroffen vanaf het Neolithicum tot en met de late Middeleeuwen. In deze publicatie wordt samengevat wat archeologisch en geologisch reeds bekend was over het gebied voordat de aanleg van de rivierwatertransportleiding plaatsvond. Daarna worden de resultaten van de archeologische begeleiding beschreven. Op basis van de conclusies worden de archeologische waarden van de nieuwe vindplaatsen vastgesteld en worden enkele aanbevelingen met betrekking tot verder onderzoek en het beheer en behoud van de nieuwe vindplaatsen geformuleerd.

Colofon

RapportageĀ Archeologische Monumentenzorg (RAM) 2
Auteur: Nicole F. Mulder
Redactie: N.F. Mulder en R.M. van Heeringen
In opdracht van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DHZ)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 1998
ISSN 1383-5025
ISBN 90-73104-29-7