Verwerken aanvragen instandhoudingssubsidie verloopt volgens plan

Heeft u in 2016 instandhoudingssubsidie aangevraagd? Wilt u weten wanneer u het besluit ontvangt?
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwerkt op dit moment de ontvangen subsidieverzoeken.

foto van de theekoepel van Kasteel Rosendael die in de steigers staat ten behoeve van onderhoud
Beeld: RCE
Onderhoud aan de theekoepel van Kasteel Rosendael

Van al deze aanvragen is gekeken of ze compleet zijn. In juni en begin juli hebben indieners van een onvolledige aanvraag het verzoek gekregen om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren.

Is de aanvraag daarna nog niet of onvoldoende aangevuld, dan kan deze buiten behandeling worden gesteld. In dat geval is de eerstvolgende gelegenheid om de complete aanvraag opnieuw in te dienen tussen 1 februari en 31 maart 2017.

Afwijzing

Soms wijst de Rijksdienst een subsidieverzoek af. Bijvoorbeeld als het drempelbedrag van subsidiabele kosten niet wordt gehaald of als het verzoek buiten de aanvraagperiode is ingediend. Meer informatie over deze zogenoemde weigeringsgronden kunt u vinden in artikel 12 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Aanvragers van wie het verzoek is afgewezen, ontvangen hiervan in juli en augustus bericht.

Datum besluit

Over de overige subsidieaanvragen beslist de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uiterlijk 31 augustus 2016.

Erfgoedwet

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. De Subsidieregeling instandhouding monumenten is gebaseerd op deze wet. Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) is met de invoering van de Erfgoedwet vervallen. Inhoudelijk is er niets gewijzigd, maar het Brim 2013 komt u in de verdere correspondentie dus niet meer tegen.