Vragen van de Tweede Kamerfracties over Erfgoedwet beantwoord

Op de website van de Tweede Kamer zijn de antwoorden op de vragen over de nieuwe Erfgoedwet gepubliceerd. Op 3 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer deze vragen naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd.

Het doel van het wetsvoorstel wordt in de inleiding van het document beschreven: “Met dit wetsvoorstel schept de regering een algemeen kader voor het beschermen van een breed spectrum van cultureel erfgoed. Het is voor het eerst dat er in Nederland één overkoepelende wet is voor al het erfgoed. In de Erfgoedwet wordt bestaande wet- en regelgeving geharmoniseerd, overbodige regels geschrapt en wordt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed zo veel mogelijk gelegd bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden.”

Het 89 pagina’s tellende document gaat dieper in op diverse onderwerpen. Zo wordt onder andere de aanleiding voor één Erfgoedwet behandeld, het beheer van (rijks)collecties, het museale bestel van de minister van OCW, de aanwijzing van beschermde cultuurgoederen, monumenten en archeologische monumenten, ensembles en mobiel erfgoed.

Het is nu aan de Tweede Kamer om een datum voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te bepalen. Als dit voorspoedig verloopt buigt de Eerste Kamer zich in het derde kwartaal van 2015 over de Erfgoedwet.

foto van het standbeeld van Willem van Oranje op het Plein in Den Haag
Beeld: RCE
Standbeeld van Willem van Oranje op het Plein in Den Haag. Op de achtergrond de Hoftoren, waar het Ministerie van OCW is gehuisvest