Direct naar

Nationaal Park Hoge Veluwe

Panorama Landschap

Panorama Landschap beschrijft het karakter van het Nederlandse landschap in 78 regio’s en biedt hiermee inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Panorama Landschap geeft voor heel Nederland – in 78 regio’s en een apart artikel over de grote wateren – een korte karakterschets van de geschiedenis van het landschap, vanuit het perspectief van eeuwenlange veranderingen. Deze landschapskarakteriseringen bevatten geen waardering voor het landschappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de genese (wordingsgeschiedenis) van het landschap: van de prehistorie tot het heden.

Wat levert het op

Verandering is de enige constante factor in het Nederlandse landschap. Daarom is het niet wenselijk om historische landschappen te beschermen, maar om ze juist op een weloverwogen manier te transformeren en mee te nemen in veranderingen. Deze landschapskarakterisring helpt om het cultuurlandschap te lezen en begrijpen. Daarmee is het een instrument voor ruimtelijke planvorming. De gebruikers zijn erfgoedprofessionals, maar ook planologen, bestuurders en beleidsmakers, burgers en eigenaren van gebouwen en grond. Panorama Landschap geeft iedereen de gelegenheid om mee te praten over de kwaliteiten van de eigen woonomgeving in relatie tot toekomstige ontwikkelingen.

Regio’s

Nederland telt twaalf provincies en ongeveer vierhonderd gemeenten. Voor sommige doeleinden kan echter juist het niveau tussen provincie en gemeente in nuttig zijn. Lees meer over de totstandkoming van de 78 regio’s in het achtergronddocument dat onderaan deze pagina ('Bijlagen') is te downloaden.

Structuurdragers

Toegevoegd aan deze viewer zijn de structuurdragers. Onderliggend aan de 78 regio’s is de Histlandkaart met 14 landschappen. Van elk daarvan zijn de belangrijke structuren en elementen in tabelvorm opgenomen, geordend naar landschapsvormende functie. Ook hiervan is een achtergronddocument (verantwoordingsdocument) beschikbaar, dat onderaan deze pagina ('Bijlagen') is te downloaden.

Gebiedsbiografieën

Naast de karakterschetsen van Panorama Landschap is heel Nederland al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ opgenomen. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in de kaartlaag 'Gebiedsbiografieën'. We staan open voor verbeteringen, aanvullingen en updates voor deze kaartlaag. Mocht u merken dat er (nieuwe) studies of biografieën ontbreken, geeft u deze dan vooral aan ons door via onze Infodesk.

Gebruik van Panorama Landschap

De artikelen zijn als pdf te downloaden door de kaart te openen en een locatie op de kaart te selecteren. Als bijlage is op deze pagina het verantwoordingsdocument te downloaden.

Door wie

Panorama Landschap is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is ontwikkeld in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Bij het samenstellen van de teksten is gebruikgemaakt van – en voortgebouwd op – het project Landschappen van Noord-Nederland van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de twaalf provinciale rapporten van het project Ontgonnen Verleden van het Ministerie van Economische Zaken. Voor het totale overzicht, zie de literatuurlijsten die als bijlage zijn te downloaden.