RAM 261: De Neanderthalervindplaats Esbeek- Diessen, gemeente Hilvarenbeek

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van een Inventariserend Veldonderzoek van een midden-paleolithische vindplaats tussen Esbeek en Diessen (gem. Hilvarenbeek). Het gaat om een van de rijkste en grootste oppervlaktevindplaatsen van stenen artefacten uit het tijdvak van de Neanderthalers in Nederland.

Hoge resolutie

Download 'RAM 261: De Neanderthalervindplaats Esbeek- Diessen, gemeente Hilvarenbeek'
PDF document | 115 pagina's | 41.9 MB | 2020

Inventariserend veldonderzoek van een grote en rijke vondstspreiding van stenen artefacten

De artefacten zijn er gemaakt, gebruikt en achtergelaten door ‘late’ Neanderthalers tussen ca. 60.000 en 40.000 jaar geleden in het Midden-Pleniglaciaal van de laatste ijstijd (het Weichselien). In het rapport wordt ingegaan op de resultaten van booronderzoek en het onderzoek van een proefput en de hiermee verbonden specialistische onderzoeken (campagne 2018). Ondanks de hoge ouderdom (minimaal 40.000 jaar oud) zijn de stenen artefacten verzameld van het oppervlak van akkers. Als mogelijke verklaring hiervoor zijn vier scenario’s opgesteld. Het rapport sluit af met een bespreking en toetsing van de scenario’s op basis van de bevindingen van het onderzoek in 2018. 

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers (kwartairgeologen), andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 261)
Redactie: E. Rensink en J.W. de Kort
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020