RAM 194: Een monument onder druk; nadere waardering van een deel van het wettelijk beschermde monument Borgharen-Pasestraat in verband met het opbrengen van een gronddepot

Naar aanleiding van de aanleg van een gronddepot is er proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Borgharen. Hieruit blijkt dat er weinig kans is op schade aan de aanwezige archeologische resten.

Gevolgen gronddepot voor archeologie

Het plangebied waarin de aanleg van het gronddepot moet plaatsvinden, valt onder het wettelijk beschermde archeologische monument Borgharen-Pasestraat. Uit het onderzoek waarvan in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) verslag wordt gedaan, blijkt dat zich in het onderzoeksgebied waarschijnlijk geen middelgroot of groot nederzettingsterrein bevindt. Verder zijn er geen sporen van graven gevonden. In het plangebied kunnen zich nog wel off-site structuren bevinden die waarschijnlijk sterk verspoeld zijn als gevolg van rivieractiviteiten. Het aanbrengen van een gronddepot zal nauwelijks enige schade toebrengen aan de aanwezige archeologische resten.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 194
Auteurs: H.M.P. Bouwmeester & J.W. de Kort
ISBN: 978-90-57999-99-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011