Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen de kosten voor in de toekomst uit te voeren werkzaamheden voor regulier onderhoud (geen restauratiewerkzaamheden), zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk komen in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. De aanvraag wordt ingediend in het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren waarvoor subsidie wordt gevraagd. De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet door een andere subsidie of laagrentende lening gedekt zijn. 

De eigenaar kan tevens subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek aanvullend op de onderhoudswerkzaamheden.

Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten

De werkzaamheden moeten deel uit maken van een 6-jarig instandhoudingsplan en bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden van het betreffende rijksmonument.

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Drempelbedrag subsidiabele kosten

Minimale

subsidiabele 

instandhoudingskosten

Maximale

subsidiabele

instandhoudingskosten

Gebouwde(rijks) monumenten, behalve molens EUR  6.000 3% van de herbouwwaarde
Molens EUR  6.000 EUR 72.500
Groene monumenten EUR  6.000 N.v.t. Hier gelden specifieke normbedragen voor de maximale subsidie. Deze vindt u in de Leidraad subsidiabele instandhoudingkosten en in de lijst met normbedragen.
Archeologische monumenten EUR  3.000 N.v.t.
Verduurzamingsonderzoek EUR  4.000 EUR  4.000

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw subsidiabele instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar dus boven een minimaal bedrag van subsidiabele kosten komen. Het bedrag aan subsidiabele kosten is tevens gemaximeerd. Het bedrag van de subsidiabele kosten is de grondslag van de subsidie; hierover wordt het subsidiepercentage berekend.