Jurisprudentie op het gebied van erfgoed en ruimte

In dit rapport staan samenvattingen van de belangrijkste gerechtelijke uitspraken op het gebied van erfgoed en ruimte die de Raad van State heeft gedaan in de periode 2003 – 2016.

Belangrijkste gerechtelijke uitspraken

De beroepzaken hebben betrekking op het vaststellen van nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen voor sloop of nieuwbouw, de reikwijdte van de vergunningplicht en in enkele gevallen het aanwijzen van monumenten. De uitspraken hebben betrekking op alle categorieën onroerend erfgoed: archeologie, beschermde stads- en dorpsgezichten, gebouwde monumenten, buitenplaatsen en cultuurlandschap. Ze gaan altijd over concrete gevallen en plaatselijke omstandigheden die ook elders kunnen voorkomen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Niels van de Kamer, 2013 - 2016
Redactie: Els Romeijn en Iepie Roorda, 2017
Beelden: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Jos Stover