RAM 210: 'Tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wyden graften

Dit vijftiende-eeuwse citaat beschrijft het klooster Klaarkamp in Rinsumageest. Onderzoek toont aan dat de archeologische resten van dit middeleeuwse klooster kwetsbaar zijn.

Kloostercomplex Klaarkamp

Het omvangrijke kloostercomplex was in de late twaalfde eeuw een van de eerste bouwwerken uitgevoerd in baksteen. Deze rapportage beschrijft het in 2010 uitgevoerde waardestellende onderzoek naar de archeologische resten van het klooster. Aan de zuidzijde van het complex zijn resten van het afval van een smidse, schoenmaker en glazenier gevonden. Het noordelijk terreindeel lijkt vooral voor agrarische doeleinden te zijn gebruikt. Over het gehele terrein liggen verschillende grondsporen, waaronder greppels/sloten, grachten, kuilen en funderingsresten, daterend uit de kloosterperiode en de periode daarna. Alle resten blijken vlak onder het maaiveld te liggen. Daarmee zijn ze uitermate kwetsbaar.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 210
Auteurs: J. van Doesburg & J. Stöver
ISBN/EAN: 9789057992025
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012