Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een digitaal subsidieportaal van 1 maart tot en met 30 april. Voor het eerst kan dat in 2020 voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd.

Welke stukken stuurt u mee met uw aanvraag?

  • Gespecificeerde facturen
  • Inspectierapport (bij aanvraag hoger dan € 70.000)

De RCE heeft de Checklist woonhuissubsidie gemaakt die helpt bij de voorbereiding van uw aanvraag. 

Gespecificeerde facturen

Om aan te kunnen tonen welke instandhoudingskosten u heeft gemaakt, stuurt u gespecificeerde facturen in. Hieruit moet duidelijk zijn welke werkzaamheden er in welk jaar zijn uitgevoerd.

Een factuur met een generieke omschrijving (bijvoorbeeld een termijnfactuur) is hierbij niet voldoende. U dient dan ook een getekende en gedateerde offerte in, met een voldoende gespecificeerde omschrijving van de instandhoudingswerkzaamheden.

Foto's voorafgaand aan de werkzaamheden

De RCE kan u vragen om de noodzaak van de werkzaamheden aan te tonen, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden. Het is niet verplicht om deze foto’s al mee te zenden met uw aanvraag. Maar het is wel belangrijk om foto’s te maken voor de werkzaamheden starten.

Inspectierapport

Heeft u meer dan € 70.000 aan instandhoudingskosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht dat is opgesteld door een deskundige persoon of instantie, bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Bij rijksmonumenten met een woonfunctie gaat het om een bouwkundig inspectierapport. Bij een bij het rijksmonument behorende (en meebeschermde) tuin - een zogenoemd groen monument - gaat het om een rapport waaruit de fysieke (onderhouds)toestand van de tuin blijkt.

Het inspectierapport bevat een adequate beschrijving van de technische of fysieke staat van het rijksmonument, voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het inspectierapport mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar.

Het inspectierapport moet inzicht geven in

  • de staat van het monument voor de start van de werkzaamheden
  • de gebreken van het monument voor de start van de werkzaamheden
  • de oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken
  • adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijn van uitvoering

Al voor 1 juli 2019 gestart met de werkzaamheden en geen inspectierapport?

Dan levert u stukken waaruit blijkt

  • wat de noodzaak van de werkzaamheden is 
  • wat de staat van het monument was voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.

Dat kan met foto's die voor de start zijn gemaakt van de plaatsen waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij iedere foto hoort een duidelijke omschrijving van de reden en noodzaak van de werkzaamheden en technische rapporten of een bouwkundige opname.

Boven de € 70.000 de subsidiabele kosten laten berekenen

Wilt u volgend kalenderjaar woonhuissubsidie aanvragen voor meer dan € 70.000 aan kosten? Dat kunt u voor aanvang van de werkzaamheden de RCE vragen te beoordelen welk gedeelte van deze kosten subsidiabel is op grond van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Voor een dergelijke beoordeling is in elk geval vereist dat u voldoende inzicht geeft in de voorgenomen werkzaamheden en dat u een inspectierapport indient.

Stuur het formulier en de begroting naar woonhuizen@cultureelerfgoed.nl.