Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een digitaal subsidieportaal van 1 maart tot en met 30 april.  Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor werkzaamheden die  in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd. 

Welke stukken stuurt u mee met uw aanvraag?

  • Gespecificeerde facturen
  • Gespecificeerde offerte
  • Inspectierapport (bij aanvraag hoger dan € 70.000)

De RCE heeft de Checklist woonhuissubsidie gemaakt die helpt bij de voorbereiding van uw aanvraag. 

Gespecificeerde facturen

Om aan te kunnen tonen welke instandhoudingskosten u heeft gemaakt, stuurt u gespecificeerde facturen in. 

Hieruit moet duidelijk gespecificeerd blijken welke kosten voor welke instandhoudingswerkzaamheden zijn gemaakt (bijvoorbeeld facturen van aannemers, schilders of loodgieters). Ook moet uit de facturen blijken in welk jaar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Een factuur met een generieke omschrijving (bijvoorbeeld een termijnfactuur) is hierbij niet voldoende. U dient dan ook een getekende en gedateerde offerte in, met een voldoende gespecificeerde omschrijving van de instandhoudingswerkzaamheden.

Bij regiewerk en zelfwerkzaamheid is het belangrijk dat duidelijk is voor welke werkzaamheden de materialen benodigd waren.

Meerjarig onderhoud

Zijn de werkzaamheden in 2021 begonnen en worden deze bijvoorbeeld afgerond in 2022? Vraag dan nu facturen op over het werk dat in 2021 is uitgevoerd. U kunt namelijk bij uw aanvraag in 2022 alleen facturen indienen over werk dat in 2021 is uitgevoerd. Vooraf opgestelde plankosten voor een meerjarig project, zoals die voor architect, inspecties en overige rapportages moeten ook opgesplitst worden per jaar.

Voor de werkzaamheden die in 2022 gepland staan, vraagt u in 2023 subsidie aan.

Foto's voorafgaand aan de werkzaamheden

De RCE kan u vragen om de noodzaak van de werkzaamheden aan te tonen, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden. Het is niet verplicht om deze foto’s al mee te zenden met uw aanvraag. Maar het is wel belangrijk om foto’s te maken voor de werkzaamheden starten.

Inspectierapport

Heeft u meer dan € 70.000 aan instandhoudingskosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht dat is opgesteld door een deskundige persoon of instantie, bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Bij rijksmonumenten met een woonfunctie gaat het om een bouwkundig inspectierapport. Bij een bij het rijksmonument behorende (en meebeschermde) tuin - een zogenoemd groen monument - gaat het om een rapport waaruit de fysieke (onderhouds)toestand van de tuin blijkt.

Het inspectierapport bevat een adequate beschrijving van de technische of fysieke staat van het rijksmonument, voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het inspectierapport mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar.

Het inspectierapport moet inzicht geven in

  • de staat van het monument voor de start van de werkzaamheden
  • de gebreken van het monument voor de start van de werkzaamheden
  • de oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken
  • adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijn van uitvoering

Boven de € 70.000 de subsidiabele kosten laten berekenen

Wilt u volgend kalenderjaar woonhuissubsidie aanvragen voor meer dan € 70.000 aan kosten? Dat kunt u voor aanvang van de werkzaamheden de RCE vragen te beoordelen welk gedeelte van deze kosten subsidiabel is op grond van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Voor een dergelijke beoordeling is in elk geval vereist dat u voldoende inzicht geeft in de voorgenomen werkzaamheden en dat u een inspectierapport indient.

Stuur het formulier en de begroting naar woonhuizen@cultureelerfgoed.nl.