Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een digitaal subsidieportaal dat tijdig opengesteld zal worden. Voor het eerst kan dat in 2020 voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd. Welke stukken stuurt u mee met uw aanvraag?

Voorbereiden van uw aanvraag

U kunt jaarlijks een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 april. Om u te helpen bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, heeft de RCE een checklist gemaakt.

Gespecificeerde facturen

Om aan te kunnen tonen welke instandhoudingskosten u heeft gemaakt, stuurt u gespecificeerde facturen in. Hieruit moet duidelijk zijn welke werkzaamheden er in welk jaar zijn uitgevoerd.

Een factuur met een generieke omschrijving (bijvoorbeeld een termijnfactuur) is hierbij niet voldoende. In zo’n geval kan bij de factuur wel een getekende offerte worden gevoegd, die een voldoende gespecificeerde omschrijving van de instandhoudingswerkzaamheden bevat.

Inspectierapport

Heeft u meer dan € 70.000 euro aan instandhoudingskosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht dat is opgesteld door een ter zake deskundige persoon of instantie, bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Bij woonhuis-rijksmonumenten gaat het om een bouwkundig inspectierapport. Bij een bij het woonhuis-rijksmonument behorende (en meebeschermde) tuin - een zogenoemd groen monument - gaat het om een rapport waaruit de fysieke (onderhouds)toestand van de tuin blijkt.

Het inspectierapport dient een adequate beschrijving te bevatten van de technische of fysieke staat van het rijksmonument voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarom mag het inspectierapport op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar.

Het inspectierapport moet inzicht geven in de toenmalige staat van het monument, in de toenmalige gebreken van het monument en tevens in de oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken.

Vooraf de subsidiabele kosten laten berekenen

Particuliere eigenaren die in een bepaald jaar woonhuissubsidie willen aanvragen voor meer dan € 70.000,- aan kosten, kunnen voor aanvang van de werkzaamheden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vragen te beoordelen welk gedeelte van deze kosten subsidiabel is op grond van de Leidraad. Voor een dergelijke beoordeling is in elk geval vereist dat u voldoende inzicht geeft in de voorgenomen werkzaamheden en dat u een inspectierapport indient.

Voor het aanvragen van deze beoordeling kan gebruik worden gemaakt van onderstaand formulier en begrotingsmodel.

Deze stukken kunt u sturen naar woonhuizen@cultureelerfgoed.nl.

Foto's van uw monument voor aanvang werkzaamheden

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag kan de RCE u vragen om de noodzaak van de instandhoudingswerkzaamheden aan te tonen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen met foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden.

Het is niet verplicht om deze foto’s al mee te zenden met uw aanvraag. Maar het is om bovenstaande reden wel raadzaam om foto’s te maken voor de werkzaamheden starten.

Wanneer u een inspectierapport heeft laten opstellen door de Monumentenwacht, dan bevat dit rapport meestal al de noodzakelijke foto’s.