Kiezen tussen woonhuissubsidie en instandhoudingssubsidie

Sommige eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie komen zowel in aanmerking voor woonhuissubsidie als voor onderhoudssubsidie op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Het gaat hierbij om eigenaren van rijksmonumentale bewoonde boerderijen, landhuizen en molens. Dergelijke rijksmonumenten gelden, hoewel bewoond, niet als woonhuis in de Sim.

De woonhuisregeling en de Sim bepalen beide de subsidiabele kosten op basis van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De Sim heeft een hoger subsidiepercentage (60%) dan de woonhuissubsidie (38%). Maar met de Sim kunt u alleen subsidie aanvragen voor onderhoudskosten terwijl in de woonhuisregeling ook restauratiekosten voor subsidie in aanmerking komen.

Het is aan deze eigenaar zelf om een keuze te maken voor de subsidieregeling waar hij of zij gebruik van wil maken. Dezelfde werkzaamheden kunnen niet vanuit twee regelingen worden gesubsidieerd.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken op een rij.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

 • bestemd voor eigenaren van andere rijksmonumenten (of zelfstandige onderdelen) dan Sim-woonhuizen
 • sober, doelmatig en technisch noodzakelijk regulier onderhoud
 • subsidie voor een zesjarig instandhoudingsplan, voorafgaand aan de werkzaamheden
 • aanvragen in het jaar voorafgaand aan het eerste jaar van het instandhoudingsplan
 • indieningsvereisten (o.a.): instandhoudingsplan; inspectierapport; verzekeringspolis met herbouwwaarde; bij zelfstandige onderdelen: tekening waaruit zelfstandigheid blijkt
 • bij overvraag (dit komt voor) gelden er voorrangscriteria (belangrijkste: laagste totale begrote kosten eerst) en worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond wordt bereikt
 • subsidiabele kosten worden bepaald volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten
 • voor instandhoudingsplannen die ingaan vanaf 2020 – aanvraag in 2019 of latere jaren – bedraagt het subsidiepercentage 60% van de subsidiabele onderhoudskosten
 • minimumbedrag (€ 6.000,-) en maximumbedrag (3% van herbouwwaarde) aan subsidiabele kosten

Woonhuisregeling

 • bestemd voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie
 • sober, doelmatig en technisch noodzakelijk onderhoud én restauratie
 • subsidie per jaar, na afloop van de werkzaamheden
 • aanvraag in het jaar na het kalenderjaar waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd
 • indieningsvereisten: gespecificeerde facturen; bij totale kosten van meer dan € 70.000: inspectierapport van voor uitvoering werkzaamheden
 • subsidieplafond voor vier jaar, dat naar verwachting toereikend is om alle aanvragen te honoreren
 • subsidiabele kosten worden bepaald volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten (Sim)
 • het subsidiepercentage bedraagt (voor de aanvraagjaren 2020 en 2021) 38% van de subsidiabele instandhoudingskosten (volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten)
 • geen minimum- of maximumbedrag aan subsidiabele kosten
 • de eigenaar moet voor controle foto’s beschikbaar hebben van voor en na de werkzaamheden waaruit de noodzaak van de werkzaamheden en de verrichting van de werkzaamheden blijkt