Beschikking ontvangen

U heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een beschikking ontvangen op uw aanvraag voor woonhuissubsidie. In de beschikking staat welk besluit de RCE genomen heeft op uw subsidieaanvraag. Hier een toelichting op de mogelijke besluiten.

Subsidieaanvraag toegewezen

Heeft u bericht gekregen dat uw aanvraag is toegewezen dan is de subsidie direct vastgesteld door de RCE. Het Restauratiefonds betaalt het bedrag binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking in één keer uit.

Subsidieaanvraag gedeeltelijk toegewezen

Het kan zijn dat uw aanvraag gedeeltelijk is toegewezen. In dit geval is er voor werkzaamheden subsidie aangevraagd die volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten niet voor subsidie in aanmerking komen.

De gedeeltelijke subsidie is direct vastgesteld door de RCE. Het Restauratiefonds betaalt het bedrag binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking in één keer uit.

Subsidieaanvraag afgewezen

De RCE wijst aanvragen af die niet aan de voorwaarden van de Beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten voldoen. 

Mogelijke redenen voor een afwijzing

De aanvraag is buiten de indieningstermijn van 1 maart tot en met 30 april ontvangen.

De aanvraag betreft een niet-rijksmonument of een monument dat geen woonhuis of landgoed is volgens de Natuurschoonwet.

De aanvraag is niet door de rechtmatige eigenaar ingediend.

De aanvraag betreft subsidiabele kosten waarvoor

  • al een andere rijkssubsidie is verstrekt
  • al een lening van het NRF is ontvangen.

De aanvraag bevat niet de vereiste stukken.

De aanvraag bevat stukken waaruit niet voldoende duidelijk gespecificeerd blijkt welke kosten voor welke instandhoudingswerkzaamheden zijn gemaakt.

De aanvraag betreft subsidiabele kosten van meer dan € 70.000, - waarbij een adequaat inspectierapport ontbreekt.

De gezamenlijke aanvraag van een VvE waarbij het aandeel (%) in de VVE en de verklaring van VVE ontbreken.

Bezwaar maken

Mocht u bezwaar hebben tegen de beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U doet dat bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.

Aanvragen over 2021

Heeft u dit jaar werkzaamheden gepland? Raadpleeg dan alvast de checklist. Hierin staat wat u nodig heeft om tussen 1 maart en 30 april 2022 een aanvraag te kunnen doen.