Subsidiemogelijkheden

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelt het kabinet € 60 miljoen beschikbaar voor kostbare restauraties aan grote monumenten.

Subsidiabele kosten

Deze  kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • restauratiekosten, inclusief de restauratiekosten voor de voorbereiding van de aanvraag
  • kosten van een verduurzamingsadvies

De hoogte van de restauratiekosten die subsidiabel zijn, wordt vastgesteld aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten van de Subsidieregeling instandhouding monumenten: hierin vindt u welke werkzaamheden subsidiabel zijn.

In bijlage 2 van de regeling staat aan welke eisen het verduurzamingsadvies moet voldoen..

Lees meer over subsidiabele kosten in de regeling.

Aandachtspunten

  • Alleen aanvragen met meer dan € 2,5 miljoen aan subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking.
  • De aanvraag heeft betrekking op 1 rijksmonument of een samenstel daarvan.
  • Er wordt geen subsidie verstrekt voor subsidiabele kosten die gefinancierd kunnen worden  met een lening  tegen lage rente van het Nationaal Restauratiefonds.
  • Om voor subsidie in aanmerking te komen is geen maximum gesteld aan de hoogte van de subsidiabele kosten. Maar bij de toekenning van subsidie krijgen aanvragen met lagere totale restauratiekosten (maar ten minste € 2,5 miljoen) voorrang.

Subsidiepercentages

Eigenaren van wie de subsidieaanvraag op grond van deze regeling is gehonoreerd, ontvangen een basispercentage subsidie van 30% van de subsidiabele kosten.

Dat basispercentage kan met 40% worden verhoogd wanneer naast de restauratie van het rijksmonument ook door de werkzaamheden de duurzaamheid van het monument substantieel verbetert.

Voor het verbeteren van de toegankelijkheid of in geval van een meervoudige opgave kan daar nog eens 10% aan worden toegevoegd.
Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden kan dus in totaal 90% van de subsidiabele kosten worden gesubsidieerd.

Opbouw subsidiepercentages
Kosten Subsidiepercentage   Gecombineerd
Restauratie 30% -
Verduurzaming 40% 70%
Toegankelijk maken 10% 80%
Meervoudige opgave   10% 90%