Uitkomst evaluatie instandhoudingssubsidie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verstrekt sinds 2006 subsidie voor de instandhouding van rijksmonumenten. Om te zien of de subsidieregeling nog doet waarvoor hij is gemaakt, is deze in 2020-2021 geëvalueerd. Het eindrapport is vanaf deze pagina te downloaden.

Waarom deze evaluatie?

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is opgesteld om het planmatig onderhoud van monumenten te stimuleren, zodat ze in goede staat blijven. Om te zien of de subsidieregeling nog doet waarvoor hij is gemaakt, is deze onlangs geëvalueerd. De vorige evaluatie is inmiddels 5 jaar geleden en intussen is er veel gebeurd, dus een nieuwe evaluatie van de Sim was weer nodig.

Onderzoek

In opdracht van het ministerie van OCW voerde onderzoeksbureau Dialogic in samenwerking met Hylkema Erfgoed het onderzoek voor deze evaluatie uit. Gedurende een periode van ongeveer 7 maanden hebben zij de subsidieregeling volledig doorgelicht met een focus op de volgende onderzoeksthema’s:

  • Effect  van de regeling op het niveau van instandhouding van rijksmonumenten.
  • Werking van de systematiek van de regeling.
  • Effecten van de voorrangscriteria en verdeelcriteria.

Bij deze thema’s is gekeken naar groen, gebouwd en archeologisch erfgoed. Voor deze drie typen erfgoed zijn ook individueel enkele specifieke vragen opgenomen.

Evaluatie afgerond

Onderzoeksbureaus Dialogic en Hylkema Erfgoed hebben hun evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) in opdracht van het ministerie van OCW afgerond.

Vanaf juli 2020 hebben de onderzoekers de werking van de regeling geëvalueerd voor zowel groen, gebouwd als archeologisch erfgoed. Ze hebben onder andere kwantitatief onderzoek, een enquête, interviews en klankbordgroepen ingezet om de ervaringen met de regeling goed in beeld te krijgen. 

De onderzoekers concluderen dat er overall een positieve waardering is voor de Sim en dat de regeling op effectieve en efficiënte wijze de instandhouding van monumenten stimuleert. De onderzoekers adviseren dan ook om de Sim te continueren en de basis ervan in stand te houden.

Wel doen ze een aantal aanbevelingen om de Sim voor specifieke groepen monumenten beter te laten functioneren, zoals voor archeologische monumenten en voor monumenten met een relatief lage of juist zeer hoge herbouwwaarde.

Het ministerie van OCW bestudeert de komende maanden hoe de Sim op basis van dit rapport kan worden verbeterd. Een beleidsreactie op het rapport wordt voor de zomer aan de Tweede Kamer verstuurd.