Oproep voor abstracts - 8th Architectural Finishes Research Conference

De organisatie van de 8e Architectural Finishes Research Conference doet een oproep aan professionals die zich bezighouden met kleurhistorische afwerkingen op en in gebouwen om voorstellen voor papers en posters in te dienen. Het  congres zal van 29 mei tot 1 juni 2024 plaatsvinden in Amsterdam.

Bijdragen

 • Bijdragen die voor dit congres worden ingediend mogen niet voor juni 2024 al elders gepresenteerd of gepubliceerd zijn.
 • Er is een voorkeur voor voorbeelden van afwerkingen en de onderzoekspraktijk die minder aandacht kregen bij eerdere AFR-conferenties.
 • Case studies zijn welkom, maar systematische besprekingen/reflectieve studies worden ook gewaardeerd.
 • We vragen indieners om de papers te ondersteunen met afbeeldingen van verfdwarsdoorsnedes en andere analytische- of archief data om het interpretatieproces aan te tonen.
 • Het  archiefonderzoek of technisch onderzoek kan een nieuw licht werpen op schildermateriaal of afwerkingen. De focus mag gericht zijn op een specifieke studio of decoratieve schilder/kunstenaar en zijn of haar methoden, werkwijze van kleurspecialisten, het maken van pigment, en/of de ontwikkeling van de technologie van een bepaalde historische afwerking.

Conferentie Thema’s

1. Standaarden 2.0

Wat hebben we geleerd van het uitbrengen en gebruiken van Europese en nationale standaarden voor onderzoek (zoals de Europese CEN 17543 en de Nederlandse ERM URL 2004)?

Indieners worden gevraagd om te reflecteren op de mate waarin deze standaarden de werkwijze van kleurhistorisch onderzoek ondersteunen, en om oplossingen en nieuwe uitdagingen die daarmee samenhangen te bespreken.

2. Reflectie op onderzoeken en projecten

Welke lessen kunnen worden getrokken uit voltooide onderzoeken en projecten?

Welke methoden of oplossingen hebben achteraf gezien wel of niet gewerkt? Met daarbij in gedachten houdend dat we altijd gedwongen worden om keuzes te maken, en dat die keuzes altijd subjectief zijn. Onderwerpen kunnen bestaan uit methodes voor: uitvoeren van kleurhistorisch onderzoek, kopiëren van historische afwerkingen en kleurschema’s die dankzij het onderzoek zijn geïdentificeerd, samenwerkingen met andere disciplines, het onderzoek naar afwerkingen als centrale speler binnen historisch onderzoek naar behoud en conserveringsprojecten.

Met de papers kan het volgende worden gedeeld: informatie die naar boven is gekomen tijdens het voorbereidings- en kopieerproces, hoe projecten zich hebben ontwikkeld gedurende een bepaalde tijd, hoe het publiek is betrokken bij uw werk en/of welke lessen u heeft geleerd die u zult  toepassen in toekomstige projecten.

3. Technische innovatie binnen het onderzoek naar afwerkingen van gebouwen

In welke mate kunnen nieuwe methoden en 21-eeuwse vaardigheden ons helpen om het vak verder te brengen?

We nodigen indieners uit om in te gaan op het gebruik van digitale tools (micro-camera, software, hardware, data mining, databases), het ontwikkelen van innovatieve ideeën (herinterpretatie, kansen, heruitvinden) en de invloeden van andere onderzoeksgebieden en educatieprogramma’s gericht op kleurhistorisch onderzoek.

4. Afwerkingsmaterialen en -technieken in de Lage Landen = overeenkomsten en verschillen

Deze conferentie richt zich op typische afwerkingen uit de Lage Lagen en zoekt tegelijkertijd naar overeenkomsten en verschillen tussen regio’s in het gebruik van materialen en technieken.

De Lage Landen is geen vast omkaderd begrip. Door de eeuwen heen verschoven de grenzen van dit gebied, en werden afwisselend delen van Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland en Nederland hiertoe gerekend. Onder invloed van verschillende omstandigheden en invloedrijke personen zijn ook culturele centra verschillende keren opgeschoven. Papers over kleurhistorisch onderzoek kunnen over de tijdsperiode gaan waarin de Lage Landen voor het eerst ontstond in de tweede helft van de 14e eeuw tot aan de huidige periode.

5. Transnationale invloeden door de eeuwen heen

We gaan dieper in op de rol van samenwerking, conflict, migratie, religie en kolonisatie, en bekijken de impact hiervan onder de stereo microscoop.

Hoe zijn kleur en kleurhistorische afwerkingen beïnvloed door migranten en oorlog? Er is bijvoorbeeld relatief weinig onderzoek gedaan naar afwerkingen die tijdens oorlogen zijn gemaakt, zoals de invloed van het tekort aan materiaal of alternatieven daarvan en de innovaties die tot stand zijn gekomen dankzij de oorlog.

Hoe zijn historische afwerkingen ontstaan uit samenwerkingen met alle lagen van de wereldbevolking, inclusief verschillende culturen, wereldspelers en lokale handelaren, gekoloniseerde mensen, kolonisatoren en kolonisten, asielzoekers, etc.? Welke invloed hadden zij op de stijl en beschikbaarheid van materialen zoals pigmenten en bindmateriaal?

6. Bewustwording rondom klimaat

Wet- en regelgeving voor klimaat, milieu en gezondheid krijgt soms voorrang op het onderzoek dat wij willen uitvoeren

Welke acties zouden wij kunnen ondernemen als het gaat om wet- en regelgeving , en om verwachte klimaatveranderingen in relatie tot giftige stoffen, duurzame producten, documentatie en de monumenten zelf?

Oproep voor onderzoeksvragen!

Dit onderwerp is anders dan de anderen. We pakken graag de kans om tijdens de aankomende conferentie onbeantwoorde vragen en opgaven naar boven te halen die voortkomen uit eerder onderzoek. Daarnaast brengen we experts bij elkaar en gaan we op zoek naar manieren om kennis en expertise uit te wisselen en te analyseren die niet makkelijk toegankelijk is voor toekomstige generaties van conservatoren, wetenschappers of onderzoekers die geïnteresseerd zijn in kleurhistorisch onderzoek.

We willen over de grenzen heen samenwerkingen op zetten en een white paper op stellen om de weg vrij te maken voor toekomstige onderzoeksonderwerpen, en om aan een gezamenlijke onderzoeksagenda te werken. De reacties op deze call zullen de organisatie helpen te bepalen hoe we tijdens de conferentie met dit onderwerp om kunnen gaan en hoe we dit het beste kunnen presenteren. We nodigen u daarom uit om ideeën in te dienen die we kunnen gebruiken tijdens bijvoorbeeld workshops en thematische netwerk- en mentorsessies.

Neem voor ideeën contact op via kleurhistorie@cultureelerfgoed.nl.

Aanleveren van de abstract

 • Abstracts moeten voor 1 januari 2023 aangeleverd zijn.
 • Geselecteerde sprekers worden hier voor 6 februari 2023 van op de hoogte gebracht.
 • De abstracts mogen maximaal 500 woorden lang zijn en dienen in het Engels te worden geschreven.
 • Het indienen van een abstract verplicht de schrijver om ook een conceptversie van de paper aan te leveren voor 1 juli 2023 voor redactie.
 • Sprekers worden gevraagd om een full-text, geïllustreerd artikel aan te leveren voor publicatie in de pre-prints serie van de conferentie. Het artikel wordt na peer-review gepubliceerd door Archetype Publishers.
 • De paper wordt in 15 tot 20 minuten gepresenteerd tijdens de conferentie.
 • Houd er rekening mee dat we van u verwachten uw presentatie uit het hoofd te geven of met behulp van een spiekbriefje, kortom dat u de presentatie niet zult voorlezen. Als het op deze wijze presenteren in het Engels een te hoge drempel voor u vormt, neem dan contact met ons op.
 • Presentaties in abstentia zijn niet mogelijk. Sprekers krijgen gratis toegang tot de conferentie.
 • We stimuleren gevorderde studenten die aan kleurhistorisch onderzoek -gerelateerde onderwerpen werken om abstracts in te dienen voor de speciale categorie “Student Research Session”. Geef bij het indienen van uw abstract aan dat u een student bent.
 • Dien uw abstract in via het formulier hieronder. Voeg daar de volgende informatie toe:
  • Uw contact en bedrijfsgegevens
  • Een voorlopige titel
  • Een abstract van maximaal 500 woorden
  • De naam van één auteur. De namen van coauteurs kunnen in de tekst zelf vermeld worden.
  • Een korte CV van één paragraaf
 • Meer informatie en richtlijnen voor de presentaties tijdens de conferentie volgt in het bericht over de bekendmaking van de geselecteerde papers.

Neem voor vragen contact op via kleurhistorie@cultureelerfgoed.nl.