Verzoek indienen cultuurgoederen van de Staat

U wilt een verzoek indienen voor restitutie van, eerst onderzoek laten doen naar, of een restitutiebesluit laten heroverwegen voor een cultuurgoed van de Staat?  Op deze pagina leest u welke procedure van toepassing is op uw verzoek.

Een restitutieverzoek is een verzoek om teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen van cultuurgoederen, waarvan de oorspronkelijke eigenaar het bezit onvrijwillig heeft verloren, door omstandigheden direct verband houdend met het naziregime.

Wie bezit het cultuurgoed?

Voor het indienen van een restitutieverzoek is het allereerst van belang te weten of het cultuurgoed in het bezit van de Staat is. Dit is niet altijd direct duidelijk. Als een object zich bijvoorbeeld in een museum bevindt, betekent dat niet altijd dat het van het museum zelf is. Het kan ook gaan om een bruikleen van de Rijksoverheid, van een particulier of van een gemeente. U kunt dit nagaan door de gegevens van het cultuurgoed op te zoeken in de databases van wo2.collectienederland.nl of herkomstgezocht.nl, of zonodig door contact op te nemen met het museum of de instelling waar het object zich bevindt.

Diverse verzoeken mogelijk

Dient u een verzoek in voor teruggave van een cultuurgoed dat in bezit van de Staat is? Dan wint de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daarover namens de staatssecretaris Cultuur en Media (OCW) advies in bij de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie). De Restitutiecommissie werkt onafhankelijk van het ministerie. Ook kunt u, voorafgaand aan een eventueel restitutieverzoek, vragen om onderzoek te laten verrichten. Als een eerder restitutieverzoek is afgewezen, kunt u een verzoek tot heroverweging van het besluit van de staatssecretaris Cultuur en Media (OCW)  indienen. 

Hieronder staat per verzoek stapsgewijs uitgelegd hoe de procedures eruitzien.

Verzoek tot restitutie van een cultuurgoed in bezit van de Staat

Verzoek tot onderzoek indienen voorafgaand aan een (mogelijk) restitutieverzoek

Verzoek tot heroverweging van een advies

Procedure na toewijzing van een restitutieverzoek

Informatie over restitutieverzoeken voor cultuurgoederen die niet in bezit zijn van de Staat vindt u op de pagina ‘Verzoek indienen cultuurgoederen van anderen’.