Procedure restitutie niet-rijksbezit

U wilt een verzoek indienen voor restitutie van, of onderzoek laten doen naar, een kunstwerk dat in bezit is van een kunstinstelling, gemeente of particulier. Dan volgt u deze procedure.

Verzoek tot restitutie indienen

Indien u meent recht te hebben op een kunstwerk in bezit van iemand anders dan het Rijk, dan neemt u contact op met de eigenaar. Als de eigenaar ermee instemt, kunt u gezamenlijk een verzoek tot bindend advies indienen bij de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op www.restitutiecommissie.nl

Verzoek tot onderzoek indienen

Als verzoeker en bezitter kunt u ook besluiten om eerst een onderzoek uit te laten voeren door het Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoeken. Op basis van dit onderzoek kunnen beide partijen kijken of ze zonder tussenkomst van de Restitutiecommissie tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Als dat niet lukt dan kunnen zij de zaak alsnog aan de Restitutiecommissie voorleggen.

U kunt alleen een gezamenlijk verzoek sturen naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst neemt geen verzoeken in behandeling die niet gezamenlijk worden gedaan. Uw verzoek stuurt u naar:

De minister van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

 1. In uw brief vermeldt u:
  - om welk kunstwerk het gaat (minimaal titel en auteur en bij voorkeur ook een omschrijving)
  - wie de huidige eigenaar is en waar het kunstwerk zich feitelijk bevindt  
  - wie het bezit van het kunstwerk onvrijwillig heeft verloren ten tijde van het naziregime
  - uw (erfrechtelijke) relatie tot deze persoon.
 2. Als het werk inderdaad niet tot de Rijkscollectie behoort én het verzoek onder het beleid valt, stuurt de Rijksdienst het verzoek naar de secretaris van de Restitutiecommissie. De secretaris is in deze gevallen gemachtigde van de minister, en niet medewerker van de Restitutiecommissie.
 3. De secretaris geeft opdracht aan het Expertisecentrum voor een onderzoek naar de relevante historische feiten.
 4. Het Expertisecentrum stuurt het rapport aan de secretaris die het rapport doorstuurt naar verzoeker en huidige bezitter.
 5. Op basis van dat onderzoek kunnen beide partijen kijken of ze zonder tussenkomst van de Restitutiecommissie tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Als dat niet lukt dan kunnen zij de zaak alsnog aan de Restitutiecommissie voorleggen voor bindend advies.