Stage Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zoekt WO- en HBO-stagiairs die belangstelling hebben voor erfgoed, geschiedenis, landschap en cartografie. 

De Nederland is van oudsher een transportland. Onze infrastructuur heeft dan ook een indrukwekkende geschiedenis. Met de Atlas Historische Infrastructuur en Mobiel Erfgoed brengt de RCE dit erfgoed in kaart. De RCE zoekt stagiairs die willen meewerken om dit infrastructurele erfgoed digitaal in kaart te brengen en voor een brede gebruikersgroep te ontsluiten.

De Atlas Historische Infrastructuur richt zich op de periode vanaf 1800 tot heden, toen de industriële revolutie het Nederlandse landschap ingrijpend veranderde. Ingenieurs, ondernemers en bestuurders bouwden een geheel nieuwe wereld van spoorlijnen, kanalen, luchthavens en autowegen. De nieuwe infrastructuur vormde een doorslaggevende factor in het ontstaan van het moderne Nederland. De Atlas Historische Infrastructuur brengt deze verandering digitaal in kaart.  

De Atlas bestaat uit een digitale kaart van Nederland waarop de vier sectoren van transport en infrastructuur zijn aangegeven: spoor- en tramwegen, waterwegen, autowegen en luchthavens. De kaart wordt gemaakt met behulp van GIS. Vaardigheid en ervaring met GIS is daarom een pré. 

Werkzaamheden

De stage bestaat uit twee onderdelen: projectwerkzaamheden (60%) en eigen onderzoek (40%).

Projectwerkzaamheden

Voorbereiden en invoeren van (GIS)data historische infrastructuur, met name

  • Tramwegennet 1875 - 1925
  • Hoofdroutes historische binnensteden 1850 - 1900
  • Havens 1850

Deelnemen aan wekelijks projectoverleg
Meewerken aan communicatie en publiciteit rond de Atlas
Ondersteunen van projectleider en projectorganisatie
Verantwoording en rapportage, waaronder het stageverslag voor de opleiding.

Stageonderzoek

Elke stagiair werkt aan een specifieke onderzoeksopdracht, naast de uren die besteed worden aan de lopende projectwerkzaamheden ten behoeve van de kaart. Maximaal 40% van de tijd kan aan deze onderzoeksopdracht besteed worden. Aansluiting van de onderzoeksopdracht op het eigen (afstudeer)onderzoek kan worden besproken.

Momenteel zijn de volgende deelonderzoeken als stageonderzoek mogelijk.

Verbindingen en knooppunten

Infrastructuur kan worden opgevat als een combinatie van verbindingen en knooppunten. Steden vormen belangrijke knooppunten van verkeer, verbonden met elkaar door spoorlijnen, autowegen en kanalen. 
Vanouds ontstonden steden rond havens en knooppunten van handelswegen. De infrastructuur vormde het hart van de stad, de bebouwing groeide er om heen. Stations lagen oorspronkelijk aan de rand van de stad of er buiten. Waarna een forse groei van economie en bevolking er voor zorgde dat ze (vroeger of later) weer centraal kwamen te liggen.
Hoe hangen de infrastructuur binnen en buiten de bebouwde kom met elkaar samen? 
In welke volgorde en onderlinge dynamiek ontwikkelen ze zich? Welke economische, welke sociaal-historische, welke bestuurlijk-culturele factoren spelen een rol?


De tweede Gouden Eeuw van Amsterdam

Amsterdam beleefde in het laatste kwart van de 19de eeuw een onstuimige economische groei. Na twee eeuwen van stagnatie raakten handel en industrie, en ook de bevolkingsaanwas en de stadsontwikkeling in een stroomversnelling. Het riep de associatie op met de late 16de en vroege 17de eeuw, waardoor men wel spreekt van de tweede gouden eeuw. Op welke wijze hangt deze groei samen met de ontwikkelingen van de infrastructuur in en om de stad? 
Deze onderzoeksopdracht hangt samen met de algemene ontwikkeling van de relatie tussen infrastructuur buiten en binnen de bebouwde kom: verbindingen en knooppunten.

Overig

Andere (eigen) onderzoeksvragen zijn mogelijk en kunnen in overleg worden vastgesteld, zolang het gaat om een zinvolle uitbreiding en onderbouwing van de kaart van historische infrastructuur en mobiel erfgoed.

Duur

  • De stage is voor ten minste drie maanden, bij voorkeur langer
  • Ten minste 24 uur per week, bij voorkeur meer.
  • De plaats kan van 1 augustus 2021 tot 1 september 2022 worden ingevuld.

Niveau

HBO/WO

Standplaats

Amersfoort

Stagevergoeding

de RCE hanteert de tarieven voor stagevergoeding van de Rijksoverheid. Zie Stages - Werken voor Nederland

Meer informatie en reageren

Arjen Kok a.kok@cultureelerfgoed.nl
Reacties voorzien van CV kun je sturen naar P&O-box@cultureelerfgoed.nl