Wel of geen omgevingsvergunning?

Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning kijkt de gemeente naar de bescherming van archeologische en monumentale waarden en naar de karakteristieke eigenschappen van een beschermd gezicht. Soms is de vergunning niet nodig. Informeer vooraf bij de gemeente of doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket Online.

Geen omgevingsvergunning voor ‘wijzigen rijksmonument’:

  • Gewoon onderhoud waarbij de vormgeving, detaillering, profilering, materiaalsoort en kleur niet veranderen en op beperkte schaal en alleen waar nodig materiaal vernieuwd wordt.
  • Voor uitsluitend inpandige wijzigingen van onderdelen van een rijksmonument die geen waarde hebben uit oogpunt van monumentenzorg, waarbij het casco en de constructie ongemoeid blijven.

Geen omgevingsvergunning voor ‘bouwen in, aan, op of bij een beschermd monument’:

  • Bepaalde bouwactiviteiten aan, in, op of bij beschermde monumenten. Het gaat hier om gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten.

  • Bepaalde bouwwerkzaamheden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Het gaat hierbij om inpandige veranderingen en bepaalde activiteiten aan achtergevel of achterdakvlak of in het gebied loodrecht achter de achtergevel.

In de brochure Vergunningvrij is te vinden voor welke Wabo-activiteiten (‘bouwen’ of het ‘wijzigen rijksmonument’) geen omgevingsvergunning vereist is. Bovendien geeft de publicatie ook voorbeelden van vergunningvrije onderhoudswerkzaamheden.

Wel een omgevingsvergunning:

  • Slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gebouwd of aangelegd rijksmonument, of het monument zodanig herstellen of (laten) gebruiken dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
  • Slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk of provinciaal monument (gebouwd, aangelegd of archeologisch), of het zodanig herstellen of (laten) gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, mits deze activiteiten in een verordening zijn opgenomen als vergunningplichtig.
  • Sloop van een bouwwerk binnen een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Sloop van een bouwwerk binnen een gemeentelijke of provinciaal beschermd gezicht, mits deze sloopactiviteit in de verordening als vergunningplichtig is aangemerkt.

Zonder vereiste vergunning toch aan de slag?

Wanneer bovengenoemde werkzaamheden toch worden uitgevoerd zonder vereiste vergunning dan geldt dat als een economisch delict. Ook kan de gemeente het werk stil laten leggen, waardoor er vertraging optreedt. Overleg vooraf met de gemeente kan dat voorkomen.