Advies na een aanvraag omgevingsvergunning

Na ontvangst van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een ingreep met betrekking tot een gebouwd of aangelegd (groen) rijksmonument start de formele vergunningprocedure op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 2 lid 1). Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, bepaalt aan de hand van de voorgenomen ingreep en het Besluit omgevingsrecht (Bor, artikel 6.4) of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om advies moet worden gevraagd. De RCE voert de wettelijke adviestaak uit namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als vergunningverlener, bouwaccount- of casemanager bij een gemeente of een omgevingsdienst bewaakt u het proces van de vergunningverlening. Controleer in het Rijksmonumentenregister of het gebouw of de (groene) aanleg beschermd is als rijksmonument. Betrek de erfgoed-collega binnen uw organisatie (indien van toepassing) bij het beoordelen van de ontvankelijkheid, de adviesplicht van de Minister en/of de belangenafweging om te komen tot een (ontwerp)besluit. Heeft u geen erfgoed-collega? Doe dan een beroep doen op de kennis van het Steunpunt Cultureel Erfgoed in uw provincie. 

Bekijk in onderstaande wegwijzer wanneer en hoe u de RCE om advies moet vragen in geval van een aanvraag omgevingsvergunning.

Wegwijzer advies RCE voor gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten (vergunning)