Hoe vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst?

Nadat een vergunningaanvraag bij de gemeente is binnengekomen, toetst ze deze op ontvankelijkheid. Als aan alle indieningsvereisten is voldaan, beoordeelt de gemeente of de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Als het gaat om een uitgebreide procedure moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht om advies worden gevraagd. De Rijksdienst doet dat namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Adviesplicht

De gemeente moet de Rijksdienst om advies vragen in geval van:

  • Sloop, of gedeeltelijke sloop van ingrijpende aard
  • ingrijpende wijziging van rijksmonument of belangrijk deel daarvan, met gevolgen vergelijkbaar met sloop of gedeeltelijke sloop van ingrijpende aard
  • reconstructie van een rijksmonument of een belangrijk deel daarvan
  • wijziging van het gebruik van het monument of een belangrijk deel daarvan, waarbij sprake is van wijziging van het monument

Informatie voor gemeenten

De Rijksdienst kan alleen adviseren op goede en voldoende stukken. Stukken zijn goed als zij inzichtelijk maken wat de werkzaamheden zijn en welke monumentale waarden in het geding zijn.
Zie voor de indieningsvereisten Regeling omgevingsrecht.

De Rijksdienst raadt de gemeente aan haar keuze te motiveren wanneer ze voor de uitgebreide procedure kiest. Dit is van belang omdat bij een reguliere procedure een van rechtswege verleende vergunning ontstaat als termijnen worden overschreden.

Advies aanvragen

Bij de uitgebreide procedure wijst de gemeente de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het Omgevingsloket Online aan als adviseur voor een vergunningaanvraag. De Rijksdienst is te vinden als adviesorgaan onder het kopje Rijk en vervolgens Ministerie van OCW in het Omgevingsloket.

Let op: als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als behandelaar wordt aangewezen, dan kan deze de aanvraag niet openen. Direct na aanwijzing als adviseur, krijgt de Rijksdienst daarvan automatisch bericht via het Omgevingsloket.

Pre-advies

De gemeente kan de Rijksdienst ook om een pre-advies vragen. Hierbij is alle informatie van de aanvrager noodzakelijk. Stuur het verzoek naar omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
Ook via het bouwplanoverleg op het steunpunt kan dergelijk advies worden gevraagd.

Vooroverleg en specialistisch advies

De Rijksdienst geeft bij voorkeur in een vroeg stadium advies. De dienst kan op verzoek van de gemeente bij een vooroverleg aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij een bouwplanoverleg of bij een steunpuntoverleg. Dat kan ook specialistisch advies zijn, zoals over kleur- en schilderingen, interieur, historisch glas, beton of duurzaamheidsmaatregelen.
Soms is betrokkenheid van de Rijksdienst bij de uitvoering nodig na de vergunningverlening. Dit wordt dan in het advies vermeld.

Ontwerpbesluit en definitief besluit opsturen

De gemeente is wettelijk verplicht om in geval van een uitgebreide procedure zowel het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken als het definitieve besluit te sturen aan de Rijksdienst. Bij de reguliere procedure is de gemeente wettelijk verplicht om het definitieve besluit naar de Rijksdienst te sturen.

Heeft de Rijksdienst een advies uitgebracht op de vergunningaanvraag of het ontwerpbesluit, dan kan de gemeente het besluit via het Omgevingsloket naar de dienst zenden. Was de Rijksdienst niet als adviseur bij de aanvraag betrokken, dan is verzending via het Omgevingsloket niet mogelijk. De gemeente moet het besluit dan per e­mail versturen naar omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Adviesaanvraag en stukken opsturen

Aanvragen en documentatie bestemd voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan de gemeente aanleveren via het Omgevingsloket Online of via e­mail aan omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. Dat zijn adviesaanvragen, aanvragen voor vooroverleg of pre-advies en andere documentatie die de omgevingsvergunning betreft.

Vermeld altijd het onderwerp, de reden van de aanvraag en het rijksmonumentnummer. Daarbij altijd aangeven of het vooroverleg, een pre-advies of een formele adviesaanvraag betreft.

Digitale bestanden

Stukken die per e-mail worden opgestuurd en stukken die op bijvoorbeeld op usb of dvd worden meegestuurd met analoge aanvragen dienen in PDF/A-formaat aangeleverd te worden.

Analoge stukken

De gemeente kan adviesaanvragen in uitzonderingsgevallen op papier bij de Rijksdienst indienen, via Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort. Doe dit in enkelvoud. De Rijksdienst stuurt deze stukken niet retour.

RCE verstuurt advies digitaal

Het advies van de RCE wordt digitaal per mail aan de gemeente opgestuurd. Twee weken daarna publiceert de Rijksdienst het advies online.