De omgevingsvergunning en rijksmonumenten

Voor het veranderen van een gebouwd of aangelegd rijksmonument of een bouwwerk binnen een beschermd gezicht is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Ook inpandige werkzaamheden aan de constructie, de indeling of de interieurafwerking van een monument vallen onder de vergunningplicht. Net als aangelegde elementen zoals tuinen en parken.

Voorbeelden van veranderingen waar een omgevingsvergunning voor nodig is:

  • Bouwplannen
  • Sloopplannen
  • Grondverzet
  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Wijzigen van het monument

Speciaal voor gemeenten heeft de Rijksdienst de handleiding Rijksmonumenten in de omgevingsvergunning ontwikkeld. 

Archeologische rijksmonumenten

Voor het verstoren van een archeologisch rijksmonument is altijd een monumentenvergunning nodig. Deze vergunning moet eerst zijn verleend voordat een omgevingsvergunning van kracht wordt voor een activiteit die (ook) een archeologisch rijksmonument raakt.
Meer informatie over de monumentenvergunning.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt ook voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning nodig.

De vergunningaanvraag voor bijvoorbeeld bouwen in een beschermd gezicht wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Hierin staan naast de belangrijkste cultuurhistorische waarden, zoals de stedenbouwkundige structuur, de inrichting van de openbare ruimte, de aanwezige monumenten en karakteristieke bebouwing, ook specifieke voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het beschermde gezicht.