Vergunningplichtige ingrepen

Een monumentenvergunning is verplicht wanneer een archeologisch rijksmonument wordt verstoord.

Vergunningplichtige ingrepen zijn bijvoorbeeld:

  • de (ver)bouw van woningen of bedrijfspanden
  • de aanleg van verhardingen
  • het graven van sleuven
  • (opnieuw) uitgraven of dempen van sloten en grachten
  • egaliseren, diepploegen en teeltwisseling (omzetting van grasland in akkerland, (glas)tuinbouw, bollenteelt of fruitteelt)

Ook voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden om het monument in stand te houden, is soms een vergunning nodig.

Vergunningvrij

Oppervlakkige bodemingrepen leiden niet altijd tot een verstoring van het beschermde bodemarchief. Voor veel rijksmonumenten waar de archeologische resten onzichtbaar in de bodem liggen is een vrijstelling vergunningplicht van toepassing, die aangeeft tot welke diepte onder maaiveld bodemingrepen zonder monumentenvergunning uitgevoerd kunnen worden.

U kunt bij de Rijksdienst informatie inwinnen of voor uw rijksmonument een dergelijke vrijstelling vergunningplicht vastgesteld is.

Ook een omgevingsvergunning?

Voor bepaalde ingrepen zoals bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden is behalve een monumentenvergunning ook een (Wabo)omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning treedt pas in werking als een monumentenvergunning is verleend. Het is daarom belangrijk dat de gemeente de aanvrager van de omgevingsvergunning zo vroeg mogelijk informeert over de noodzakelijke afstemming van omgevingsvergunning met monumentenvergunning. Lees meer over de omgevingsvergunning.