Monumentenvergunning aanvragen

Bent u als initiatiefnemer van plan een archeologisch rijksmonument te wijzigen, dan moet u aan de volgende stappen denken:

  • De initiatiefnemer overlegt bij voorkeur met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de voorgenomen ingrepen voordat een vergunningaanvraag wordt ingediend. Dit informele vooroverleg is niet verplicht, maar leidt meestal tot een sneller besluit over een vergunningaanvraag.
  • De initiatiefnemer dient een vergunningaanvraag in bij de gemeente waar het rijksmonument in gelegen is. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier dat u verderop deze pagina vindt. De gemeente registreert de aanvraag en stuurt deze door naar de Rijksdienst. De behandeling van een vergunningaanvraag volgt de uitgebreide uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
  • De Rijksdienst toetst de aanvraag op volledigheid. De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen (‘indieningsvereisten’). Als meer informatie nodig is, wordt de aanvrager verzocht binnen een bepaalde termijn aanvullende informatie te verstrekken. Een aanvraag die onvolledig blijft, kan buiten behandeling gelaten worden.
  • De Rijksdienst beoordeelt de volledige aanvraag en stelt namens de minister van OCW een ontwerpbesluit op. Het ontwerpbesluit wordt gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en de aanvrager.
  • De gemeente maakt het ontwerpbesluit openbaar en geeft een ieder zes weken de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen.
  • De gemeente stuurt zienswijzen zo spoedig mogelijk, in ieder geval direct na het verstrijken van de inzagetermijn door naar de Rijksdienst.
  • Daarna neemt de Rijksdienst een definitief besluit en stuurt dat naar de aanvrager. Een afschrift wordt gezonden naar burgemeester en wethouders van de gemeente, Gedeputeerde Staten van de provincie, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en overige betrokken partijen. 
  • Belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor de monumentenvergunning kunt u (bij voorkeur digitaal) sturen naar uw gemeente. De gemeente stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.