RAM 230: Scheepswrak De Ravage

Het 17e- eeuwse scheepswrak De Ravage dat in Almere in 1980 met een ophogingspakket werd afgedekt, is sindsdien niet verder gedegradeerd.  

Dat blijkt uit deze rapportage die de resultaten beschrijft van een in 2014 uitgevoerd veldonderzoek. Er is onderzocht of dit archeologische rijksmonument bedreigd wordt door de huidige grondwaterstand. Boor- en sondeeronderzoek heeft aangetoond dat het scheepswrak sinds de afdekking in 1980 niet meer aan hevige degradatie heeft blootgestaan. Er zijn dus geen aanvullende beschermingsmaatregelen nodig. Wel moet het huidige grondwaterpeil worden gehandhaafd en de vegetatie ter plekke worden onderhouden. Riet of eenjarige planten vormen geen probleem, maar boomgroei moet worden vermeden, omdat de wortels het wrak kunnen beschadigen. 

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 230
Auteurs: M. van der Heiden, D.J. Huisman
ISBN/EAN: 9789057992384
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015