Kunst nalaten of schenken aan het Rijk

Bezit u waardevolle kunstwerken of heeft u een kunstwerk geërfd? Dan kunt u er voor kiezen om dit na te laten of te schenken aan het Rijk, zodat het goed bewaard blijft en tentoongesteld kan worden.

De kwijtscheldingsregeling

Als u gebruik maakt van de kwijtscheldingsregeling betaalt u een deel van de erfbelasting niet met geld, maar met een kunstwerk. U staat het kunstwerk af aan de Staat en het wordt vervolgens tentoongesteld bij een museum. Het bedrag dat wordt verrekend bedraagt 120% van de getaxeerde waarde. De kwijtscheldingsregeling is een fiscale maatregel en bestaat om het openbaar kunstbezit in Nederland te bevorderen.

Voorwaarden voor kwijtschelding

Voordat u gebruik kunt maken van de kwijtscheldingsregeling, moet het betreffende kunstwerk wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Het kunstwerk is van nationaal cultuur-of kunsthistorisch belang.
  2. Een museum heeft belangstelling om het werk tentoon te stellen. De erflater of de erfgenamen kunnen een museum van hun voorkeur aangeven.

Adviescommissie

Een commissie van specialisten beoordeelt of het kunstwerk voldoet aan de eisen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert deze commissie. Vervolgens wordt het ministerie van Financiën geadviseerd. Dit ministerie besluit of de regeling wel of niet wordt toegepast.

Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over de kwijtscheldingsregeling en hoe u het kunt aanvragen.

Kunst schenken zonder regeling

Ook zonder de kwijtscheldingsregeling kunt u een kunstwerk schenken of nalaten aan de Staat. De medewerkers van de afdeling Kunstcollecties van de RCE bespreken elke twee weken of de aangeboden werken passen in het collectieprofiel.