Kaders indemniteitsregeling

Om in aanmerking te komen voor de indemniteitsregeling moet aan een aantal criteria worden voldaan. Deze gaan bijvoorbeeld over de inhoud van de tentoonstelling, de duur en de veiligheid. De criteria worden hieronder kort beschreven. 

Criteria indemniteit

 • Inhoud van de tijdelijke tentoonstelling
  De tentoonstelling is een compilatie van belangrijke voorwerpen in een samenhang die in het algemeen niet in Nederland te zien is én biedt een visie op periodes, kwesties, personen of producten van cultuurhistorische betekenis. 
  Een voorwerp is een cultuurgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet met inbegrip van lijst, raam, kader, sokkel en dergelijke, afkomstig uit een buitenlandse collectie of uit een niet openbaar toegankelijke privécollectie.
 • Tijdelijkheid van de tentoonstelling
  De regeling is alleen bedoeld voor tijdelijke tentoonstellingen.
 • Premiekorting en gevraagde indemniteit
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bepaalt aan de hand van de verzekeringsofferte of de minimale premiekorting 20% bedraagt. Als het indemniteitspercentage lager is dan 30 % dient de premie tot een besparing te leiden van ten minste 66 %. Het aangevraagde indemniteitspercentage mag niet hoger zijn dan 30% en het maximum indemniteitsbedrag mag niet meer bedragen dan € 70 miljoen.
 • Duur van de periode
  Een aanvraag voor indemniteitsgarantie kan op zijn vroegst één jaar voorafgaand aan de indemniteitsperiode en uiterlijk 8 weken voor aanvang van deze periode worden ingediend. Indien u kiest voor een indemniteitsgarantie voor de gehele tentoonstellingsperiode, telt u de periode van 2 weken vóór en de 2 weken ná de tentoonstelling erbij op.
 • Beveiliging en veiligheid
  De instelling heeft een actueel calamiteitenplan en risico-inventarisatie en -analyse voor alle cultuurgoederen die de instelling in beheer heeft. Op basis van de risicoanalyse neemt de instelling voldoende maatregelen voor de voorwerpen waarop de indemniteitsverklaring betrekking heeft. Op verzoek toont de instelling haar calamiteitenplan en de risico-inventarisatie en -analyse en de organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsvoorzieningen ter plekke.
 • Eigen risico
  De indemniteitsregeling is bedoeld voor grote schades en calamiteiten. Per tentoonstelling is er daarom een eigen risico voor instellingen. De hoogte van dit eigen risico is afhankelijk van de totale verzekerde waarde van de tentoonstelling.

Subsidieregeling indemniteit bruiklenen

De 'Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016' is in 2019 geëvalueerd. Aan de hand daarvan zijn aanpassingen doorgevoerd. De aangepaste regeling is op 1 januari 2020 in werking getreden. In het besluit van 18 december 2019 kunt u een toelichting lezen op de aanpassingen.

De aanpassingen zijn:

 • Het  maximale indemniteitsbedrag is verlaagd van 75 miljoen naar 70 miljoen euro

Het beperkt verlagen van het maximale indemniteitsbedrag naar 70 miljoen euro biedt relatief meer ruimte voor aanvragen, met relatief weinig negatieve gevolgen voor de gehonoreerde aanvragen. Dit blijkt uit de evaluatie.

 • Het is mogelijk om minder dan 20% premiekorting te ontvangen

Er is gezocht naar een redelijke verhouding tussen het risico dat de Staat loopt en de premiekorting die verzekeraars willen geven. Dat is het geval bij een premiekorting van minimaal 66% van de verleende indemniteit. Zo wordt de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond maximaal benut. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het plafond verhoogd van 300 miljoen naar 450 miljoen.

 • Indemniteit kan ook aangevraagd worden voor anderen perioden dan ‘van spijker tot spijker’

Naast de periode dat een bruikleen hangt plus 2 weken voor en na met transport (van ‘spijker tot spijker’), kunt u nu ook voor een andere periode indemniteit aanvragen. De instelling moet hiervoor wel bij aanvang en afsluiting van de periode een beoordeling opstellen van de staat waarin de voorwerpen zich bevinden, en het moet een aaneengesloten periode zijn. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of een schade wel of niet onder indemniteit valt.

 • Voor langdurige bruiklenen is geen indemniteitsgarantie meer beschikbaar

Tijdens de evaluatie is een peiling uitgezet onder enkele regelmatige gebruikers van de indemniteitsregeling. Deze bleken er unaniem voorstander van om de langjarige bruiklenen uit de regeling te halen. Voortaan kunt u indemniteit dus alleen voor tijdelijke tentoonstellingen aanvragen.

Engelse versie indemniteitsregeling

Veel bruiklenen van uitzonderlijk belang komen uit het buitenland. Voor musea die te maken krijgen met buitenlandse bruikleengevers is de indemniteitsregeling vertaald in het Engels: Loans Indemnity Subsidy Scheme 2016