Kaders indemniteitsregeling

Om in aanmerking te komen voor de indemniteitsregeling moet aan een aantal criteria worden voldaan. Deze gaan bijvoorbeeld over de inhoud van de tentoonstelling, de duur en de veiligheid. De criteria worden hieronder kort beschreven. 

Criteria indemniteit

 • Inhoud van de tijdelijke tentoonstelling of langdurige bruikleen
  • de gestelde criteria gelden de periode, personen of voorwerpen waarover de tijdelijke tentoonstelling of langdurige bruikleen gaat. De tijdelijke tentoonstelling:
  • is een compilatie van belangrijke voorwerpen in een samenhang die in het algemeen niet in Nederland te zien is;
  • biedt een visie op periodes, kwesties, personen of producten van cultuurhistorische betekenis.
   Een voorwerp is een cultuurgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet met inbegrip van lijst, raam, kader, sokkel en dergelijke, afkomstig uit een buitenlandse collectie of uit een niet openbaar toegankelijke privécollectie.
 • Tijdelijkheid van de tentoonstelling of langdurige bruikleen
  De regeling is alleen bedoeld voor tijdelijke tentoonstellingen of langdurige bruikleen.
  Een langdurige bruikleen is een voorwerp dat voor minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar in Nederland in bruikleen wordt gegeven.
 • Premiekorting en gevraagde indemniteit
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bepaalt aan de hand van de verzekeringsofferte of de minimale premiekorting 20% bedraagt, het aangevraagde indemniteitspercentage niet hoger is dan 30% en het maximum indemniteitsbedrag niet meer bedraagt dan € 75 miljoen.
 • Beveiliging en veiligheid
  De instelling heeft een actueel calamiteitenplan en risico-inventarisatie en -analyse voor alle cultuurgoederen die de instelling in beheer heeft. Op basis van de risicoanalyse neemt de instelling voldoende maatregelen voor de voorwerpen waarop de indemniteitsverklaring betrekking heeft. Op verzoek toont de instelling haar calamiteitenplan en de risico-inventarisatie en -analyse en de organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsvoorzieningen ter plekke.
 • Eigen risico
  De indemniteitsregeling is bedoeld voor grote schades en calamiteiten. Per tijdelijke tentoonstelling is er daarom een eigen risico voor instellingen. De hoogte van dit eigen risico is afhankelijk van de totale verzekerde waarde van een tijdelijke tentoonstelling. Ook bij langdurige bruikleen is er een eigen risico.

Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016

Sinds 1 januari 2016 geldt de 'Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016'. Daarin is onder andere bepaald dat een aanvraag voor een indemniteitsverklaring ten hoogste 1 jaar van te voren ingediend wordt. Dit is een verandering ten opzichte van de indemniteitsregeling uit 2008.

Engelse versie indemniteitsregeling

Veel bruiklenen van uitzonderlijk belang komen uit het buitenland. Voor musea die te maken krijgen met buitenlandse bruikleengevers is de indemniteitsregeling vertaald in het Engels: Loans Indemnity Subsidy Scheme 2016 (PDF, 559 KB)