Analyse gesprekken met gemeenten i.h.k.v. gevolgen corona voor de archeologische sector

Ook de archeologische sector blijft niet onberoerd door corona. Onze regioadviseurs archeologie voerden hierover gesprekken met gemeenten, regio’s en provincies en met de archeologische sector. Daaruit kwam de behoefte naar voren aan goede voorbeelden uit de praktijk van archeologie en participatie in de 1,5 metersamenleving.