Ruimtelijke perspectieven Laag Holland

In dit ontwerpend onderzoek worden scenario’s gepresenteerd waarmee landbouw bij kan dragen aan een duurzaam veenbeheer.

Duurzame inrichting veenweidegebieden Laag Holland

Laag Holland wordt gekenmerkt door veenweidegebieden met brede sloten, hoge waterstanden en historisch waardevolle droogmakerijen. Het verkavelingspatroon dateert uit de middeleeuwen en is van hoge cultuurhistorische waarde. Net als andere veengebieden kampt Laag Holland met bodemdaling als gevolg van ontwatering en oxidatie van het veen. Dat betekent dat er iets moet veranderen; het huidige beheer van veenweiden is niet houdbaar zonder het waterpeil telkens verder te verlagen. In deze publicatie wordt uitgezocht welke ruimtelijke scenario’s kunnen bijdragen aan een duurzame inrichting van Laag Holland. Het historische verkavelingspatroon blijkt volop aanknopingspunten te bieden voor nieuwe vormen van landbouw en innovaties op het gebied van waterbeheer.

Colofon

Deze publicaties is een samenwerking van Strootman Landschapsarchitecten, Natuurlijke Zaken, Van Hall Larenstein en Wageningen Economic Research in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.